آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم

چاپ شده بر روی پارچه و بومکشی شده

چهارچوب چوبی

چاپ ضد آب

ابعاد برطبق سفارش قابل تغییر میباشد.

دسته: برچسب: ,