رقص جان

چاپ شده بر روی پارچه و بومکشی شده

چهارچوب چوبی

چاپ ضد آب

ابعاد برطبق سفارش قابل تغییر میباشد.